www.watjakrawad.com
นางบุษรา  เขินอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรดิ
 
 
หน้าหลัก
ประวัติ
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
รางวัลต่างๆ
แผนที่
บรรยากาศโรงเรียน
 
  เครือข่ายโรงเรียนสองภาษา
   
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ
โรงเรียนวัดหัวลำโพง
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
โรงเรียนวัดศรีสุก
โรงเรียนบางยี่ขัน
โรงเรียนวัดราชบพิตร
   
   
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สำนักการศึกษา
   
   
 
1
 
   
   
   
 
ประวัติโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
     
 
                โรงเรียน  สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2476 ตัว โรงเรียนเป็นตึกทรงปั้นหยาสองชั้น ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  28  เมตร  สร้างด้วยเงินของวัดและเงินเรี่ยไร เป็นเงิน  15,642.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
                โรงพลศึกษา  เป็นเรือนชั้นเดียว อยู่ด้านหลังโรงเรียน ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  21  เมตร
สร้างด้วยเงินอุดหนุนประชาบาล รวมทั้งอุปกรณ์เป็นเงิน  3,160 บาท (สามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้ดัดแปลงใช้เป็นห้องเรียน
                โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2476  จัดการสอนแบ่ง
ออกเป็น 5 ชั้น มีชั้นเตรียมประถม  ประถมปีที่  1  ถึงประถมศึกษาปีที่  4  ดำรงโรงเรียนด้วยเงินการศึกษาประชาบาล
                ใน  พ.ศ. 2478 ทางการทางการได้สั่งย้ายชั้นเรียนให้สูงขึ้นจนถึงชั้น  ประถมปีที่ 5- 6
                ใน  พ.ศ. 2480 ธรรมการจังหวัดพระนครได้สั่งให้ยุบชั้นเรียน  ประถมปีที่ 5- 6  คงเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเดิม
                วันหยุดราชการ  ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมา ให้หยุดวันโกนครึ่งวัน วันพระเต็มวัน
               ใน พ.ศ. 2480 นี้เอง การศึกษาประชาบาลได้โอนไปเป็นเทศบาลนครกรุงเทพ  ดำเนินการเป็นโรงเรียนเทศบาลดำรงโรงเรียน  ด้วยเงินงบประมาณของเทศบาล
วันหยุดปกติ  ตามสัปดาห์  เมื่อโอนมาอยู่กับเทศบาลแล้ว  ทางเทศบาลได้สั่งให้หยุดวันอาทิตย์แทนวันพระเต็มวัน  วันเสาร์ แทน วันโกน หยุดครึ่งวัน  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลส่วนมากมีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  ไม่ต้องอาศัยศาลาวัด
                ครั้งต่อมา  ใน พ.ศ. 2487  การศึกษาของเทศบาลได้ถูกโอนกลับไปเป็นการศึกษาประชาบาลตามเดิม
                ใน พ.ศ. 2479 โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้เปิดขยายชั้นเรียนให้สูงขึ้นไป  โดยเปิดชั้นมัธยมปีที่ 1 เป็นปีแรก มีเพียงชั้นเดียวก่อน ใน พ.ศ. 2497 ได้เปิดชั้นมัธยมปีที่ 2 ขึ้นอีกหนึ่งห้องเรียน และใน พ.ศ. 2499 ได้เปิดชั้นมัธยมปีที่ 3 ขึ้นอีก 1 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น 3 ห้องเรียน และคงดำเนินการสอน การจัดชั้นเรียนเช่นนี้เรื่อยมา ระยะเวลาหนึ่ง
                เนื่องจากมีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติใหม่  ตั้งแต่  2  เมษายน  พ.ศ.  2504  โดยแบ่งประถมศึกษาออกเป็น  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  4  ปี  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  3  ปี คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 7 ดังนั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จึงได้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นประถม  3  ชั้น  คือ  เปลี่ยนมัธยมปีที่ 1 เป็นชั้นประถมปีที่ 5 และเปลี่ยนมัธยมปีที่ 3 เป็นชั้นประถมปีที่ 7
                โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ได้เข้ารวมอยู่ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการ กรุงเทพ – ธนบุรี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา
ปรับปรุงโรงเรียนตามแผนใหม่ ดำเนินวิธีการปรับปรุงโรงเรียนเรื่อยมาอีกระยะเวลาหนึ่ง
                ใน พ.ศ. 2506 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งโดยเหตุที่นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ท้องถิ่นได้ปฏิบัติการตามอำนาจและหน้าที่ โดยมติของคณะรัฐมนตรีให้โอนโรงเรียนประชาบาลมาเป็นโรงเรียนเทศบาล ได้รับการโอนเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2506 โรงเรียนนี้จึงมีสภาพเป็นโรงเรียนเทศบาล ดำรงโรงเรียนด้วยเงินงบประมาณของเทศบาลต่อไป
                เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลวัดจักรวรรดิ ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีพลเมืองหนาแน่น จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี โรงเรียนหลังเก่าไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนได้  แม้ว่าจะจัดการเรียนเป็น  2  ผลัดแล้ว
ก็ตาม ดังนั้นเทศบาลจึงได้ดำเนินการขออนุญาตที่ดินของวัดจักรวรรดิและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงได้เริ่มสร้าง ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2509 ในการสร้างนี้ได้รื้อตึกอาคารเรียนหลังเก่าและโรงพละศึกษาออกเสีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2507
                ในปี พ.ศ. 2511 ได้ขยายต่อเติมอาคารเรียนหลังใหม่นี้ออกไปทางด้านหน้าโรงเรียนในรูปแบบเดิม ทรงเดิม จำนวน 6 ห้อง (3 ชั้น ๆ ละ 2 ห้องเรียน) อาคารเรียนหลังใหม่นี้มีขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 56 เมตร เนื้อที่สร้างอาคารเรียนประมาณ 448 ตารางเมตร ใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาท)
                ใน พ.ศ. 2513 ได้สร้างที่พักนักเรียนขนาด 220 ตารางเมตรยาว 32 เมตร สร้างที่ปัสสาวะนักเรียน 1 หลัง จำนวน 6 ห้อง สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2513 นั้นเอง
                ใน พ.ศ. 2521ได้รื้อบ้านพักภารโรง จึงได้สร้างไว้ติดกับหลังอาคาร 2 โดยไปสร้างบนหลังคาห้องน้ำนักเรียนต่อเติมขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ห้อง มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร
                ในปี พ.ศ. 2523 ต่อเติมโรงอาหาร โดยต่อจากอาคารหลังคาเพื่อกันแดดฝน สำหรับนักเรียน
รับประทานอาหาร เป็นหลังคากระเบื้องลอนคู่ในโครงเหล็ก เนื้อที่ 170 ตารางเมตร เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) งบประมาณกรุงเทพมหานคร
                ในปี พ.ศ. 2524 สร้างประตูเหล็ก 2 บาน กั้นระหว่างอาคารเรียนกับตึกแถว เพื่อปิดกั้นคนภายนอก งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาท) งบประมาณกรุงเทพมหานคร
 
   
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
   
 

1.  นายยอด  สุวรรณพิทักษ์                                               

พ.ศ. 2476 2478
 

2.  ขุนดรุณกิจพิจารณ์ (เหยี่ยว พันธุบรรยงค์)                      

พ.ศ. 2479 2480
 

3.  นายวิฑูรย์  หงศ์สร้อยเพ็ชร                                             

พ.ศ. 2481 2483
 

4.  นายแปลง  สังขะวัลลิ์                                                     

พ.ศ. 2484 2518
 

5.  นางออมศิริ  รุจิรกุล  (รักษาการณ์ครูใหญ่)                    

พ.ศ. 2519 - 2520
 

6.  นางอุปถัมภ์  ยินดีผล                                                      

พ.ศ. 2520 2521
 

7.  นางเกยูร  เชี่ยวเวช                                                          

พ.ศ. 2521 2525
 

8.  นายนิยม  สวัสดี                                                             

พ.ศ. 2525 2527
 

9.  นางสุเนตรา  ชัยประภา                                                  

พ.ศ. 2527 2535
 

10.นายกิตติ  อิ่มเจริญ                                                       

 พ.ศ. 2535 2536
 

11.นายจินดา  พราวพันธ์                                                     

พ.ศ. 2536 2540
 

12.นางปัทมา  อมรรตัยกุล                                                  

พ.ศ. 2540 2542
 

13.นายสุรินทร์  คุ้มรอด                                                      

พ.ศ. 2542 2546
 

14.นางสาวธนวรรณ  เจริญสุข                                            

พ.ศ. 2546 – 2550
  15.นางสาวพัสมณฑ์ รามสูต                                     พ.ศ. 2551 -  2554
  16.นางบุษรา เขินอำนวย พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน
     
 
 
...........................................................................................................................................................................................
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ  เลขที่ 225/1 ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-2218723